Vaša korpa

Telefoni: 060 037 97 97  |  062 404 222

Radno vreme komercijalista: 08:00h – 16:00h radnim danom

Uslovi korišćenja

Poštovani potrošači,

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem Vebsajta koji se na internet adresi viragrar.rs, u daljem tekstu Vebsajt.

Vebsajt predstavlja informacionu uslugu koju pruža privredno društvo Vir Agrar doo Beograd-Zemun, Banijska 30 11080 Beograd-Zemun, PIB: 108965072, MB: 21102237 (u daljem tekstu: Društvo).

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Vebsajta i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Društva i svakog pojedinog korisnika Vebsajta. Društvo omogućava korišćenje Vebsajta fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Pristupom Vebsajtu i korišćenjem Vebsajta, korisnici pristaju da postupaju u skladu sa Uslovima korišćenja i na svaki pristup sadržajima Vebsajta primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Svako korišćenje Vebsajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem Uslova korišćenja.

Društvo je posvećeno očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskog prava i prava intelektualne svojine, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Vebsajt  je namenjen Internet prodaji pneumatika (guma) za vozila u okviru registrovane delatnosti Društva.

Poslovanje Društva putem ovog Vebsajta regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oglašavanju, kao i drugim pozitivnim propisima pravnog sistema Republike Srbije.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Vebsajt, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Društvo ima isključivo autorsko pravo na Vebsajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Vebsajta, ili Vebsajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od strane Društva kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Društva i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Društvo nije odgovorno za eventualnu privremenu nedostupnost Vebsajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog.

Društvo nije odgovorno za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga. Vebsajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Kreiranje porudžbine i zaključivanje ugovora

Prodaja robe preko Vebsajta smatra se prodajom na daljinu. Ugovor na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja. Sve odredbe ovih Uslova korišćenja se pod jednakim uslovima primenjuje kako na potrošače fizička lica, tako i na potrošače koji su pravna lica. Pod izrazom „trgovac“ u smislu ovih Uslova korišćenja smatra se Društvo – Vir Agrar doo Beograd-Zemun, Banijska 30 11080 Beograd-Zemun, PIB: 108965072, MB: 21102237.

Potrošač kreira porudžbinu putem Vebsajta. Prilikom odabira pneumatika potrošač je dužan da vodi računa o propisanoj dimenziji i tipu pneumatika u skladu sa tehničkim uputstvima koja propisuje porizvođač vozila (dimenzija, indeks brzine, indeks nosivosti, pritisak pumpanja i sl.). Osnovna obeležja robe detaljno su opisana i dostupna na Vebsajtu. Trgovac nastoji da opisi robe budu tačni, kompletni i pouzdani, ali ne isključuje mogućnost greške i ne garantuje da su svi opisi robe, kao i fotografije robe na Vebsajtu u potpunosti tačni i kompletni.

U porudžbenici potrošač ostavlja sledeće podatke: ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) pravnog lica, mesto i adresu prebivališta/sedišta, poštanski broj, ulicu, broj kuće/zgrade, broj ulaza/stana, kontakt e-mail adresu, broj telefona i bira željeni način plaćanja i adresu isporuke. Da bi završio sa kreiranjem porudžbine, potrošač mora izričito da se saglasi sa Uslovima korišćenja Vebsajta označavanjem polja „Slažem se sa Uslovima korišćenja“.

Potvrdu da je porudžbina primljena kao i broj pod kojim je zavedena potrošač dobija e-mail-om adresu elektronske pošte, kao i instrukcije za plaćanje ukoliko je kao način plaćanja naveo plaćanje preko računa.

Potrošač se slanjem porudžbine obavezuje da isplati cenu i preuzme robu, dok je trgovac obavezan da preda robu potrošaču, tako da potrošač postane njen vlasnik.

Potrošač zaključivanjem Ugovora potvrđuje da ga je trgovac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 1. osnovnim obeležjima robe;
 2. poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona i adresi elektronske pošte na koju potrošač može da izjavi reklamaciju;
 3. prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
 5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ugovoru;
 6. načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;
 7. pravu potrošača na odustanak od ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
 8. obavezi potrošača da snosi trošak povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i nadoknadi trgovcu razumne troškove u vezi sa odustankom;
 9. uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa zakonom;
 10. postojanju ugovornog odnosa između trgovca i poštanskog operatora preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu;
 11. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Prodajna cena robe istaknuta je uz svaki pojedinačni artikal na Vebsajtu. U cenu robe je uključen porez na dodatu vrednost (PDV) i nema skrivenih troškova. Potrošač je u obavezi da za robu koja je predmet prodaje isplati trgovcu cenu na jedan od sledećih načina, po slobodnom izboru potrošača:

 1. preko računa (E-bankigom ili opštom uplatnicom);
 2. pouzećem (prilikom isporuke robe, kurirskoj službi u gotovini);

Trgovac je dužan da potrošaču preda robu najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana zaključenja ugovora, za robu koja se nalazi na domaćem lageru. Dinamika isporuke robe koja se nalazi na inostranom lageru zavisi od dinamike uvoza iste, a o čemu će potrošač biti posebno i na vreme obavešten. Cenu za robu koja se uvozi od inostranog dobavljača na zahtev potrošača, potrošač je dužan da plati avansno u celosti ili u određenom procentu.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je trgovac potvrdio porudžbinu kupca.

Dostava širom Srbije

Za sve proizvode iz naše ponude

Odličan kvalitet guma

Idealan odnos cene i kvaliteta

Povoljne cene

Pogledajte našu ponudu

Garancija

Nudimo garanciju proizvoda

Vebsajt koristi "kolačiće" za unapređenje Vašeg korisničkog iskustva prilikom poseta. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.
Prihvatite